Положення про Раду гімназії

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду Першої міської гімназії,
асоційованої школи ЮНЕСКО

I. Загальні положення:
1. 1 Відповідно до пункту 64 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2002року №964 "Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад", у навчальних закладах системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності створюється рада загальноосвітнього навчального закладу
1. 2 Рада Першої міської гімназії(далі-гімназія) - це постійно діючий у період між загальними зборами (конференцією) орган громадського самоврядування.
1. 3 У своїй діяльності Рада керується Законами України "Про освіту", "Про повну загальну середню освіту", Статутом гімназії, типовим положенням про Раду загальноосвітнього навчального закладу.
1. 4 Рада гімназії є найвищим колективним органом самоврядування в гімназії.
1. 5 Рішення Ради гімназії, прийняти в межах повноважень та у відповідності із законодавством, обов'язкові для адміністрації, вчителів, учнів та батьків. На основі рішень Ради гімназії директор має право видавати накази та розпорядження.
1. 6 Рішення Ради гімназії, якщо воно не протирічить чинному законодавству, є остаточними.


II. Мета завдання і принципи діяльності Ради гімназії

2. 1 Метою діяльності Ради є:

 • сприяння демократизації і гуманізації освітнього процесу;
 • об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку гімназії та вдосконалення освітнього процесу;
 • формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;
 • розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;
 • підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією освітнього процесу.

2. 2 Основними завданнями Ради є:

 • підвищення ефективності освітнього процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
 • визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню освітнього процесу;
 • формування виховного середовища;
 • створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;
 • сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;
 • підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • сприяння організації дозвілля та оздоровлення гімназистів;
 • ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;
 • стимулювання морального та матеріального заохочення гімназистів, сприяння пошуку, підтримці обдарованих дітей;
 • зміцнення партнерських зв'язків між родинами гімназистів та гімназією з метою забезпечення єдності освітнього процесу.

2. 3 Рада гімназії діє на засадах:
1. законності, гласності;
2. колегіальності ухвалення рішень;
3. добровільності і рівноправності членства.


III. Структура Ради гімназії та організація її діяльності:

3. 1 До Ради гімназії обираються пропорційно представники від педагогічного колективу (палати ради), учнів, батьків і громадськості (по 10 осіб). Представництво в Раді гімназії і загальна її чисельність визначається загальними зборами гімназії.
3. 2 На чергових виборах склад Ради оновлюється не менше, ніж на третину.
3. 3 Рада працює за планом, що затверджується зборами. Кількість засідань визначається їхньою доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік. Очолює Раду гімназії голова, який обирається зі складу Ради. Головою Ради не можуть бути директор та його заступники.
3. 5 Засідання Ради може скликатись її головою або з ініціативи директора, а також членами Ради.
3. 6 Для вирішення поточних питань Рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи. Склад комісії і зміст їхньої роботи визначається Радою.
3. 7 Члени Ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності гімназії, пов'язаної з організацією освітнього процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.
3. 8 Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів за наявністю на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови Ради.
3. 9 Рішення Ради, що не суперечить чинному законодавству та Статуту гімназії, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків та громадськості.
3. 10 У разі незгоди адміністрації гімназії з рішенням Ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету.

3. 11 Рада гімназії:

 • організовує виконання рішень конференції);
 • вносить пропозиції щодо змін типу, статуту, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
 • спільно з адміністрацією розглядає та затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;
 • разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту гімназії;
 • затверджує режим роботи гімназії;
 • сприяє формуванню мережі класів гімназії, обгрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 • приймає рішення спільно з педагогічною радою представлення до нагородження випускників гімназії золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" або срібною медаллю "За досягнення у навчанні" та нагородження учнів похвальними листами "За високі досягнення у навчанні" та похвальними грамотами "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів"
 • разом з педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
 • погоджує освітню програму та робочий навчальний план на кожен навчальний рік;
 • заслуховує звіт голови Ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
 • бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;
 • виносить на розгляд педогогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;
 • виступає ініціатором проведення добродійних акції (ярмарків, конкурсів тощо);
 • вносить на розгляд педагогічної ради та департаменту освіти пропозиції щодо морального та матеріального заохочення учасників освітнього процесу;
 • ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;
 • сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з гімназистами;
 • розподіляє і контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги гімназистам;
 • опікується тимчасово переселеними особами;
 • розглядає питання родинного виховання;
 • бере участь за згодою батьків в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;
 • сприяє педагогічній освіті батьків;
 • сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
 • розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти гімназистами;
 • організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням гімназистів;
 • розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи гімназії;
 • вносить пропозиції щодо морального та матеріального заохочення учасників освітнього процесу.

 

IV. Права Ради гімназії:

 • самостійне планування та проведення в життя своїх рішень;
 • участь у формуванні планів прийому дітей до гімназії;
 • визначення змісту шкільного компоненту освіти, форм і методів навчання в гімназії;
 • забезпечення соціального захисту учнів та працівників гімназії від експлуатації, психічного чи фізичного насильства;
 • захист самостійності гімназії в межах законодавства від втручень у професійну та посадову діяльність учасників освітнього процесу;
 • організація залучення добровільних внесків, дотацій на потреби гімназії;
 • заохочення педпрацівників та учнів (внесення подяк, виділення премій, стипендій, тощо);
 • внесення стягнень педпрацівникам та учням (попередження, догана, виключення з гімназії, відсторонення від роботи (для працівників гімназії), тощо;
 • заслуховування звітів директора гімназії та при потребі інших працівників гімназії. Контроль за використанням батьківских коштів, затвердження витратної частини гімназійних доходів спецфондів, додаткових освітніх послуг, фонду "До України через освіту»;
 • здійснення громадського контролю за організацією харчування в гімназії;
 • розрив трудових договорів з ініціативи адміністрації гімназії з особами, які не відповідають займаним посадам;
 • організація продуктивної суспільно-корисної праці;
 • щорічне встановлення режиму роботи гімназії (тривалість навчального тижня, занять, встановлення (затвердження) графіку чергування учнів.

Відредаговано 03.10.2023

Оголошення

15.07.2024

Дирекція гімназії повідомляє про наявність вакантної посади прибиральниці гімназійних приміщень. З пропозиціями звертатись до дирекції, тел. 337121

19.06.2024

Останнє річне оцінювання для тих екстернів,хто не зміг його скласти у червні, проводитиметься наприкінці серпня.

Слідкуйте за оголошеннями сайту.

13.06.2024

ПП "Інтарсія" виготовляє гімназійну форму для першокласників,тел. 0984276412,0930147560

Форму можна замовити і в інших виробників.

01.05.2024

Комунікація з учасниками освітнього процесу здійснюється на платформі Ошкола. Для приєднання, зверніться до секретаря директора.

06.03.2023

Благодійний внесок у БФ "До України через освіту" можна сплатити ТУТ 

26.01.2023

20.09.2022

Національна гаряча лінія безкоштовної психологічної допомоги для дітей та молоді працює за номерами 0 800 500 225 (з мобільного або стаціонарного) або 116 111 (з мобільного)

28.02.2022

До відома жителів мікрорайону. У гімназії немає підвальних приміщень.Найближчі укриття знаходяться у СШ №3,ТРЦ "Любава" та "Плазма".

31.01.2019

    • Ліцензовані підготовка та екзаменування на отримання міжнародних мовних сертифікатів учнями та дорослими у центрі ОЛІМПУС
    • Шановні батьки! Якщо у Вас виникли проблеми з проектом «Електронний щоденник Ошкола», звертайтесь до розробників програми за тел. 0631763400 або 0961188363 та 0990582219,  Viber: 380631763400
    • Гімназійне самоврядування вже в Telegram: t.me/fcgweb
    • З 2016 року відкрита "гаряча" лінія Департаменту освіти та гуманітраної політики міськради – (0472) 56-60-88 з питань освіти, що працює з понеділка до четверга з 08:00 до 17:00, а в п’ятницю з 08:00 до 16:00
    • Дошка оголошень - БІОЛОГІЯ ТА ЕКОЛОГІЯ
    Бажаєте вчасно отримувати нові оголошення? залиште свою електронну адресу!